შენობების ავტომატიზაცია - სმარტერი

რა უპირატესობებს გვთავაზობს შენობის ავტომატიზაცია?

BMS ოპტიმიზაციას უკეთებს ყველაფერს, რაც მოიხმარს რესურსს, იქნება ეს წყალმომარაგება, ელექტროენერგია თუ გათბობა, გაგრილება. საერთაშორისო პრაქტიკამ აჩვენა, რომ შენობის მართვის სისტემა 30-40%-მდე ამცირებს ენერგორესურსების მოხმარებას.


ეს არის პროცესი, რომლის დროსაც ადამიანის მონაწილეობა ქმედებებში მინიმუმამდეა დასული ამიტომ, ადამიანური შეცდომის დაშვების ალბათობა თითქმის ნულის ტოლია. ნებისმიერი პროცესი 24 საათის განმავლობაში ავტომატურ რეჟიმში მიმდინარეობს.

BMS იყენებს SCADA-ს (Supervisory control and data acquisition) ანუ მთავარ სამართავ სისტემას, რომელიც ერგება შენობის ტიპს. თითოეული შენობისთვის იწერება სპეციალური ლოგიკა, ამ გზით სკადაში ინახება და სკადადან იგზავნება ინფორმაცია.

ჩვენი კლიენტები

ჩვენი კლიენტები

სერვისები

ენერგოდანახარჯებში გათბობისა და გაგრილების სისტემას ყველაზე დიდი წვლილი მიუძღვის. ამიტომ, ძალიან მნიშვნელოვანია შენობის ავტომატიზაცია. BMS-ი 30-40%-მდე ამცირებს ენერგორესურსების მოხმარებას შესაბამისად, ნებისმიერი ბიზნესისთვის რესურსების ოპტიმიზაცია ჭკვიანი გადაწყვეტილებაა. შენობის მართვის ამ სისტემაში შესაძლებელია ზონალური მართვა, მაგალითად, სართულების მიხედვით ტემპერატურის კონტროლი, იმის განსაზღვრა თუ ჰაერის რა რაოდენობის მიწოდებაა საჭირო კონკრეტული ლოკაციისთვის. ასევე, თუ ვიცით შენობაში ადამიანების რაოდენობა, შესაძლებელია ამის შესაბამისად გათბობის და გაგრილების რეგულირება.

02

შენობაში არსებული მექანიკური ნაწილების სიცოცხლისუნარიანობის შესანარჩუნებლად, აუცილებელია მათი სწორი ხარისხის ელექტროენერგიით მომარაგება. სწორ მომარაგებას კი უზრუნველყოფს ელექტროენერგიის ქსელის მართვა, რაც აკონტროლებს მექანიკური ნაწილისთვის მიწოდებული ელექტროენერგიის ძაბვას, სიმძლავრეს და სიხშირეს, გვაწვდის ინფორმაციას ქსელში მიმდინარე პროცესების შესახებ. გარდა ამისა, ქსელის მართვის დახმარებით შესაძლებელია ციფრული ენერგო აღრიცხვა, ანუ წინასწარ იმის განსაზღვრა თუ რა ხარჯი იქნება წლის ბოლოს, ეს კი თავის მხრივ რესურსების ოპტიმიზაციასა და სწორ დაგეგმვას უწყობს ხელს.

განათების მართვა გვაძლევს შესაძლებლობას ვაკონტროლოთ შენობის გარე ფასადის, ეზოს, პარკინგის, საერთო სივრცეების, მთლიანი ინფრასტრუქტურის განათება, რაც მოიაზრებს, როგორც შიდა ისე გარე სივრცეებს და საერთო მოხმარების ზონებს. ამ კუთხით მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნა, რომ განათება ერგება სინათლის დონეს. ღამით ის უფრო კაშკაშაა და მეტ ენერგიას მოიხმარს, შებინდებისას უფრო ნაკლებად ანათებს და ნაკლებ ენერგიას მოიხმარს, რაც ეფექტურ შედეგს გვაძლევს ენერგიის დაზოგვის კუთხით.

ნებისმიერი შენობისთვის უსაფრთხოება პრიორიტეტულია. საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით კი არსებობს: ვიდეო მეთვალყურეობის, სიგნალიზაციის, დაშვების და აღრიცხვის სისტემები. თითოეულის მართვა ზონალურად არის შესაძლებელი, რაც ბიზნესის მფლობელს აძლევს შესაძლებლობას კონკრეტულ ადგილებზე დაუშვას კონკრეტული თანამშრომლები, თვის ან კვირის ჭრილში დააკვირდეს მათი მოძრაობის მარშრუტს, დისტანციურად აკონტროლოს შენობაში შესული და გასული სატრანსპორტო საშუალებები.

შენობის ავტომატიზაციის დროს, სახანძრო უსაფრთხოებასთან ინტეგრაცია უზრუნველყოფს, ორ უმნიშვნელოვანეს პროცესს: დეტექციას ანუ ხანძრის აღმოჩენას და პრევენციას, აღმოჩენილი ხანძრის დაუყოვნებლივ ჩაქრობას.

იმისათვის, რომ შენობისთვის შეუფერხებლად მიმდინარეობდეს ცხელი და ცივი წყლის მიწოდება, აუცილებელია წყალმომარაგების კონტროლი, რაც გულისხმობს მოტორების მუშაობის მონიტორინგს და წყლის სისტემის მწყობრიდან გამოსვლის ან გაჟონვის შემთხვევაში ინფორმაციის ავტომატურ, დისტანციურ რეჟიმში მიწოდების შესაძლებლობას.